Office of International Cooperation and Exchange, HYIT

Telephone: +86-517-83591070, +86-517-83559103

E-mail: yumin@hyit.edu.cn, jinlu1988@hyit.edu.cn

For Admission Queries: admission@hyit.edu.cn

Address: 1 Meicheng Rd, Huaian 223003, Jiangsu, P.R. China